โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
index_13
rew1 rew2
ปี พ.ศ 2541 - เริ่มก่อสร้างโรงเรียนและรับนักเรียนรุ่นแรก
ปี พ.ศ 2542 - โล่รางวัลโรงเรียนสีขาว ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ 2543 - รางวัลชมเชย โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8
- นักเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 8
- โล่รางวัลโครงการเกษตรครบวงจรตามแนวทฤษฏีใหม่ ระดับดีเด่น กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2544
rew3 rew4
ปี พ.ศ 2544 - โรงเรียนบริหารงานวิชาการดีเยี่ยมของกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา
- โล่รางวัลโรงเรียนห้องสมุดดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง เขตการศึกษา 8
ปี พ.ศ 2545 - โรงเรียนจริยธรรมดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการ
- โรงเรียนพัฒนาจิตพิสัยนักเรียนดีเด่น เขตการศึกษา 8
- โล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ 2546 - โล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ระดับมัธยมศึกษา กระทรวงสาธารณสุข
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรูปแบบใหม่ โครงการโรงเรียน 2 ภาษา (English Program)
rew5 rew6
ปี พ.ศ 2547 - โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น โครงการสานสายใยครูและศิษย์ ระดับเขตตรวจราชการ ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผู้บริหารโรงเรียนได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียติ "สดุดี" ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวงโยธวาทิต นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ถ้วย ค ครั้งที่ 23
ปี พ.ศ 2548 - ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนชั้นนำ ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
- นักเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนขนาดกลาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตตรวจราชการที่ 1
- โล่รางวัลชนะเลิศกีฬารักบี้ฟุตบอลเพื่อเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ 2549 - โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง เขตการศึกษา 8
- นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬารักบี้ทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬารักบี้ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิก ณ ประเทศปากีสถาน จำนวน 7 คน
- รางวัลเหรียญทองการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับประเทศ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ของสำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
- ผลการทดสอบคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นลำดับที่ 5 ของเขตตรวจราชการที่ 1
- นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลประเภท 7 คนและ 15 คน ณ ประเทศเกาหลีใต้
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ถ้วยธนาคารทหารไทย ครั้งที่ 9 ณ สนามกีฬากองทัพบกและสนามกีฬากรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ วันที่ 28- 30 ก.ค. 2549
rew7 rew8
ปี พ.ศ 2550 - โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปีการศึกษา 2550 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำหลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ประจำปีการศึกษา 2550
- สถานศึกษาส่งเสริมรักการอ่านโรงเรียนขนาดกลาง อยู่ในระดับดีเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
- ห้องสมุดโรงเรียนขนาดกลาง อยู่ในระดับดีเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
- ได้รับรางวัลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาพะเยา เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2550 ระดับดีเยี่ยม
- ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนบริหารจัดการและใช้แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับดีเด่น ตามโครงการการบริหารจัดการแห่งการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
- การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ทางโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 เข้าร่วมการประกวดระดับภาค
- ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เข้าร่วมงานมหัศจรรย์เด็กไทย ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี
ปี พ.ศ 2551

- ห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนขนาดกลาง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยา
- โรงเรียนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการ
- โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่น ของสำนักนายกรัฐมนตรี

ปี พ.ศ 2552 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบินผาดโผน บินลอดบ่วง 3 บ่วง การแข่งเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
“หนูน้อยจ้าวเวหา ทีวีไทย” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยา
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ โครงการสร้างสำนึกพลเมือง ( Project Citizen ) ของ สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ Center for Civic Education ( CCE ) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด นักเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนขนาดกลาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
- ผู้บริหารขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงแบบอย่าง ปี 2552 ด้านบริหารจัดการ ระดับดีเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับประเทศ ตามโครงการ“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ในผลงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยระบบ VDO Conference ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
- ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ ด้านอากาศยานจำลอง ประจำภาคเหนือ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ได้รับคัดเลือกเป็นห้องสมุด The Best Practices Living Library ห้องสมุดมีชีวิตที่จัดกิจกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีระดับยอดเยี่ยม ในงานรักการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านในเด็ก และเยาวชนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ 2553

- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยจ้าวเวหา
ทีวีไทย สพฐ” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
roboot

- นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ ชิงแชมป์ประเทศไทย
swpy

- ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ( World-Class Standard School) รุ่นที่ 1 ดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2553
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยา
- ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น 3 D ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
- ได้รับรางวัลสำนักงานน่าอยู่ระดับยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนโรงเรียน ในการประกวดตามโครงการ “จังหวัดพะเยา เมืองน่าอยู่”
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภทโรงเรียนมัธยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 29
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคเหนือ ในโครงการโรงเรียน มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ได้รับรางวัลชมเชย โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ระดับเขตตรวจราชการที่ 8

ปี พ.ศ 2554 - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 30
- ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนขนาดกลาง ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา