โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
วงซิมโฟนีออเคสตร้า
index_16
          ด้วยแนวคิดในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ควบคู่ไปกับการพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดตั้งวงสตริงออเคสตร้าและขับร้องประสานเสียงในปี การศึกษา 2543 โดยได้รับการสนับสนุนจากชมรมครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา โดยมีเครื่องดนตรีคือ ไวโอลินเพียงไม่กี่ตัว ต่อมาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็น วงซิมโฟนีออเคสตร้าในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยนักดนตรี และ นักร้องประสานเสียง รวมประมาณ 150 คน
sy1
sy2
          วงซิมโฟนีออเคสตร้า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา นับเป็นวงดนตรีซิมโฟนีออเคสตร้า วงแรกของจังหวัดพะเยา และมีผลงานที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและจังหวัดพะเยา โดยได้มีโอกาสแสดงในงานและพิธีการสำคัญต่าง ๆ อยู่เสมอ เช่น
sy3
sy4
          1. วันที่ 8 – 11 กรกภาคม 2547 ได้รับเชิญจากกระทรวงแถลงช่าวและวัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้เข้าร่วมคอนเสิร์ตมิตรภาพไทย – ลาว ณ หอประชุมแห่งชาติ ประเทศลาว ณ กรุงเวียงจันทร์
          2. วัน ที่ 13 มิถุนายน 2548 ร่วมแสดงต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสมาประชุมรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดพะเยา
          3. วัน ที่ 19 กรกฎาคม 2548 ร่วมแสดงในการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี คราวเสด็จเยี่ยมและติดตาม โครงการ To Be Number One ของ จังหวัดพะเยา
   
sy5

  
sy6
sy7 sy8