logo

.
Monday 20th of April 2015    
sw
new02082555
new02082555
new02082555
sw
sw
sw
 
new02082555
 
sw
new02082555

ปฎิทินปฎิบัติงาน

newswpy ดูรายละเอียด
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้มีการบริหารจัดการด้านงานวิชาการ จนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีผลการสอบ O-Net ทั้งมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในกลุ่มโรงเรียนคะแนนเฉลี่ยสูง ดังจะเห็นได้จากผลสอบ O-Net ปีการศึกษา 2553 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทั้ง 12 แห่ง และเป็นอันดับ 3 จากโรงเรียนทั้งหมด 59 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 36 (พะเยา-เชียงราย)
m6
           นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบ O-Net อยู่ในระดับสูง โดยปีการศึกษา 2552 ผลสอบ O-Net ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกรายวิชา โดย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดพะเยา
m6
 

ข้อมูลวิชาการ

: โรงเรียนรางวัลพระราชทาน2 ครั้งใน 9 ปี การศึกษา
: รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
: ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
: The VDO Conference
: School At Home
: E- School
: Symphony Orchestra Marching band
: หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม OSOI
: ชิงแชมป์หุ่นยนต์อัตโนมัติ ประเทศไทย
: ถ้วยพระราชทาน หนูน้อยจ้าวเวหา สพฐ. & TV thai
: Leadership Training Project ระเบียบวินัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
: สถานศึกษาพอเพียง
: สถานศึกษาน่าอยู่ของจังหวัดพะเยา
: ห้องสมุดยอดเยี่ยม
: โครงการเพชรในมือ
: จักรยานล้อเดียว Save the earth Monocycle
: แชมป์รักบี้ฟุตบอล
: รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
: โรงภาพยนต์4มิติ Digital 4 D Theater SW-Phayao
: ห้องวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ
new02082555
newswpy VDO พิธีวันเกียรติยศ ๒๕๕๗
new02082555
newswpy พิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ ๒๕๕๗
new02082555
newswpy โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๒๕๕๔
new02082555
newswpy สว.พย หนูน้อยเจ้าเวหา
new02082555
new02082555
sw
sw
new02082555
new02082555

new02082555

new02082555
new02082555
bottom


Copyright © Srinagarindar The Princess Mother School, Phayao 9 moo 17 T.Huaikaew A.Phukhamyao Phayao 56000 Thailand
E-Mail : srinagarindar.swpy@gmail.com Tel.0-5442-2838 Fax.0-5442-2839.
Free Hit Counters

...