logo

.
Sunday 23rd of October 2016    

sw

สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน สว.พย.

new02082555
sw
sw
sw
 
new02082555
sw
new02082555
new02082555
new02082555
 
new02082555

sw

sw

sw

Oxford Online Placement Testsw
 
 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้มีการบริหารจัดการด้านงานวิชาการ จนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีผลการสอบ O-Net ทั้งมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในกลุ่มโรงเรียนคะแนนเฉลี่ยสูง ดังจะเห็นได้จากผลสอบ O-Net ปีการศึกษา 2557

        ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2557

m6
ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557  ผลปรากฏว่า นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีคะแนนสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับประเทศ ทุกรายวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
m6

ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2557  ผลปรากฏว่า นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีคะแนนสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับประเทศ ทุกรายวิชาทั้ง  7 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ข้อมูลวิชาการ

: โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 3 ครั้งใน 9 ปี การศึกษา
: รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
: ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
: The VDO Conference
: School At Home
: E- School
: Symphony Orchestra Marching band
: หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม OSOI
: ชิงแชมป์หุ่นยนต์อัตโนมัติ ประเทศไทย
: หนูน้อยจ้าวเวหา
: Leadership Training Project ระเบียบวินัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
: ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
: สถานศึกษาน่าอยู่ของจังหวัดพะเยา
: ห้องสมุดยอดเยี่ยม
: โครงการเพชรในมือ
: จักรยานล้อเดียว Save the earth Monocycle
: แชมป์รักบี้ฟุตบอล
: รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
: โรงภาพยนต์4มิติ Digital 4 D Theater SW-Phayao
:ศูนย์การเรียนรู้ UFO
new02082555
newswpy VDO พิธีวันเกียรติยศ ๒๕๕๗
new02082555
newswpy พิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ ๒๕๕๗
new02082555
newswpy โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๒๕๕๔
new02082555
newswpy สว.พย หนูน้อยเจ้าเวหา
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555

new02082555

sw
sw
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
swpy541
new02082555
new02082555
new02082555
 
 
bottom


Copyright © Srinagarindar The Princess Mother School, Phayao 9 moo 17 T.Huaikaew A.Phukhamyao Phayao 56000 Thailand
E-Mail : srinagarindar.swpy@gmail.com Tel.0-5442-2838 Fax.0-5442-2839.
Free Hit Counters

...