logo

.
Thursday 17th of April 2014    
sw
sw
sw
sw
new02082555
sw
sw
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555

ปฎิทินปฎิบัติงาน

newswpy ดูรายละเอียด
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้มีการบริหารจัดการด้านงานวิชาการ จนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีผลการสอบ O-Net ทั้งมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในกลุ่มโรงเรียนคะแนนเฉลี่ยสูง ดังจะเห็นได้จากผลสอบ O-Net ปีการศึกษา 2553 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทั้ง 12 แห่ง และเป็นอันดับ 3 จากโรงเรียนทั้งหมด 59 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 36 (พะเยา-เชียงราย)
m6
           นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบ O-Net อยู่ในระดับสูง โดยปีการศึกษา 2552 ผลสอบ O-Net ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกรายวิชา โดย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดพะเยา
m6
 

ข้อมูลวิชาการ

bottom


Copyright © Srinagarindar The Princess Mother School, Phayao 9 moo 17 T.Huaikaew A.Phukhamyao Phayao 56000 Thailand
E-Mail : srinagarindar.swpy@gmail.com Tel.0-5442-2838 Fax.0-5442-2839.
Free Hit Counters

...