logo

.
Saturday 22nd of October 2016    

sw

สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน สว.พย.

new02082555
sw
sw
sw
 
new02082555
sw
new02082555
new02082555
new02082555
 
new02082555

sw

sw

sw

Oxford Online Placement Testsw
 
 

สว.พย. รับการประเมินภายใน ปศพพ.

          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับการประเมินภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาภาคเหนือตอนบน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖จากคณะกรรมการประเมินภายใน ได้แก่ คุณศศินี ลิ้มพงษ์ มูลนิธิสยามกัมมาจล ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่และคณะครูโรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์ เชียงใหม่ โดยมี นางสาวศุภวัลย์ คำวัง ผู้อำนวยการ พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ซึ่งโรงเรียนได้นำเสนอการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการสถานศึกษา ฐานการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑๒ ฐาน ให้แก่คณะกรรมการ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

n1
n1
n1
n1
n1
n1
n1
lisp
 

ข้อมูลวิชาการ

: โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 3 ครั้งใน 9 ปี การศึกษา
: รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
: ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
: The VDO Conference
: School At Home
: E- School
: Symphony Orchestra Marching band
: หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม OSOI
: ชิงแชมป์หุ่นยนต์อัตโนมัติ ประเทศไทย
: หนูน้อยจ้าวเวหา
: Leadership Training Project ระเบียบวินัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
: ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
: สถานศึกษาน่าอยู่ของจังหวัดพะเยา
: ห้องสมุดยอดเยี่ยม
: โครงการเพชรในมือ
: จักรยานล้อเดียว Save the earth Monocycle
: แชมป์รักบี้ฟุตบอล
: รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
: โรงภาพยนต์4มิติ Digital 4 D Theater SW-Phayao
:ศูนย์การเรียนรู้ UFO
new02082555
newswpy VDO พิธีวันเกียรติยศ ๒๕๕๗
new02082555
newswpy พิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ ๒๕๕๗
new02082555
newswpy โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๒๕๕๔
new02082555
newswpy สว.พย หนูน้อยเจ้าเวหา
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555

new02082555

sw
sw
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
swpy541
new02082555
new02082555
new02082555
 
 
bottom


Copyright © Srinagarindar The Princess Mother School, Phayao 9 moo 17 T.Huaikaew A.Phukhamyao Phayao 56000 Thailand
E-Mail : srinagarindar.swpy@gmail.com Tel.0-5442-2838 Fax.0-5442-2839.
Free Hit Counters

...