logo

.
Tuesday 28th of April 2015    
sw
new02082555
new02082555
new02082555
sw
sw
sw
 
new02082555
 
sw
new02082555

ปฎิทินปฎิบัติงาน

newswpy ดูรายละเอียด
สว.พย. รับการประเมินภายใน ปศพพ.

          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับการประเมินภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาภาคเหนือตอนบน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖จากคณะกรรมการประเมินภายใน ได้แก่ คุณศศินี ลิ้มพงษ์ มูลนิธิสยามกัมมาจล ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่และคณะครูโรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์ เชียงใหม่ โดยมี นางสาวศุภวัลย์ คำวัง ผู้อำนวยการ พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ซึ่งโรงเรียนได้นำเสนอการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการสถานศึกษา ฐานการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑๒ ฐาน ให้แก่คณะกรรมการ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

n1
n1
n1
n1
n1
n1
n1
lisp
 

ข้อมูลวิชาการ

: โรงเรียนรางวัลพระราชทาน2 ครั้งใน 9 ปี การศึกษา
: รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
: ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
: The VDO Conference
: School At Home
: E- School
: Symphony Orchestra Marching band
: หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม OSOI
: ชิงแชมป์หุ่นยนต์อัตโนมัติ ประเทศไทย
: ถ้วยพระราชทาน หนูน้อยจ้าวเวหา สพฐ. & TV thai
: Leadership Training Project ระเบียบวินัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
: สถานศึกษาพอเพียง
: สถานศึกษาน่าอยู่ของจังหวัดพะเยา
: ห้องสมุดยอดเยี่ยม
: โครงการเพชรในมือ
: จักรยานล้อเดียว Save the earth Monocycle
: แชมป์รักบี้ฟุตบอล
: รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
: โรงภาพยนต์4มิติ Digital 4 D Theater SW-Phayao
: ห้องวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ
new02082555
newswpy VDO พิธีวันเกียรติยศ ๒๕๕๗
new02082555
newswpy พิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ ๒๕๕๗
new02082555
newswpy โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๒๕๕๔
new02082555
newswpy สว.พย หนูน้อยเจ้าเวหา
new02082555
new02082555
sw
sw
new02082555
new02082555

new02082555

new02082555
new02082555
bottom


Copyright © Srinagarindar The Princess Mother School, Phayao 9 moo 17 T.Huaikaew A.Phukhamyao Phayao 56000 Thailand
E-Mail : srinagarindar.swpy@gmail.com Tel.0-5442-2838 Fax.0-5442-2839.
Free Hit Counters

...