ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2539 และกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้ นายธวัช ชุมชอบ มาปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน ในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2540 โดยเริ่มลงมือก่อสร้างโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2540 โดยใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 (หมู่ที่ 17 ในปัจจุบัน) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา จำนวน 120 ไร่
        เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมและพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์ให้ ผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ พะเยา เพื่อประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ พร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2541 เวลา 14.09 น.และมีพิธีประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบนแท่นประดิษฐานหน้าหอสมุดไอที 100 ปี สมเด็จย่าในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
        โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมารับนักเรียนระบบประจำในเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ แพร่น่าน ลำพูน ลำปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอนและพะเยา โดยแผนชั้นเรียนเต็มรูป 48 ห้องเรียน คือ 10-10-10/ 6-6-6 ซึ่งจัดเป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์มีความพร้อมทั้งด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และเนื่องในปี 2542 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ 72 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานนามพระพุทธรูปประจำโรงเรียนปางประจำวัน พระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีว่า “พระพุทธะสร้างเฉลิมพระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทร์ ”
        ตลอดระยะเวลากว่า 19 ปี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยามีผู้อำนวยการโรงเรียนมาแล้ว จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการคนแรก ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2540 นางสาวศุภวัลย์ คำวัง ผู้อำนวยคนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2554 และนายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน มาดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๕8เป็นต้นมา
        ในปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 532 คน จำนวนห้องเรียน 23 ห้อง และบุคลากรครู จำนวน 61 คน มีจุดเน้นของโรงเรียน คือ ด้านการฝึกระเบียบวินัย พัฒนาส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ดนตรี กีฬาและคอมพิวเตอร์ โรงเรียนได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ การจัดการเรียนทางระบบ Video Conferenceมาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและได้เปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ (English Program)สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ถึง ม.3 ที่ต้องการพัฒนาการเรียนรู้ ความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษแบบเข้ม โดยเรียนกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556นอกจากนี้ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล (World Class standard School ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนที่มีมาตรฐานสากลต่อไปและนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด“โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา”และ“หอสมุดไอที 100ปี สมเด็จย่า”เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2553 และเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงรับกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 12 แห่ง ไว้ในพระราชูปถัมภ์ สร้างความปลาบปลื้มยินดีในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองอย่างยิ่ง