ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  24  ธันวาคม พ.ศ.2539 และกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้ นายธวัชชุมชอบ มาปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน ในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2540 โดยเริ่มลงมือก่อสร้างโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน  พ.ศ.2540 โดยใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  (หมู่ที่ 17 ในปัจจุบัน) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา  จำนวน 120 ไร่
          เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมและพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์ให้ผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ พะเยา เพื่อประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ พร้อมกันกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ อีก 11 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2541 เวลา 14.09 น. และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดพิธีประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีบนแท่นประดิษฐานหน้าหอสมุดไอที 100 ปี สมเด็จย่า ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
            โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมารับนักเรียนระบบประจำในเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ แพร่น่าน ลำพูน ลำปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอนและพะเยา โดยแผนชั้นเรียนเต็มรูป 48 ห้องเรียน คือ 10-10-10/ 6-6-6 มีความพร้อมทั้งด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และเนื่องในปี 2542 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  มีพระชนมายุครบ 72 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกล  มหาสังฆปริณายกได้ประทานนามพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ปางประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีว่า “พระพุทธะสร้างเฉลิมพระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทร์ ”
          ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา มีผู้อำนวยการโรงเรียนมาแล้ว จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายธวัช  ชุมชอบ ผู้อำนวยการคนแรก ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2540  นางสาวศุภวัลย์  คำวัง ผู้อำนวยคนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2554 และนายศาสตรา  วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน มาดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม  2558เป็นต้นมา
          ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 381 คน และบุคลากรครู จำนวน 48 คน มีจุดเน้นของโรงเรียน คือ ด้านการฝึกระเบียบวินัย พัฒนาส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ดนตรี กีฬาและคอมพิวเตอร์  โรงเรียนได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ การจัดการเรียนทางระบบ Video Conference  มาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและได้เปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ (English Program)สำหรับนักเรียนระดับชั้น  ม.1 ถึง ม.3 ที่ต้องการพัฒนาการเรียนรู้ ความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษแบบเข้ม โดยเรียนกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนห้องเรียนพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
          นอกจากนี้โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล (World Class standard School ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนที่มีมาตรฐานสากลต่อไป ซึ่งต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา กับหอสมุดไอที ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553 และครั้งที่ 2 ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560สร้างความปลาบปลื้มยินดีในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองอย่างยิ่ง
          โรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) กลุ่มบริหารงานวิชาการ 2) กลุ่มบริหารงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและปรับบุคลิกภาพนักเรียน 3) กลุ่มบริหารงานอำนวยการ 4) กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไปและชุมชนสัมพันธ์ และ 5) กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผนงาน โดยมีค่านิยมของการทำงานซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กร คือ “SW.PY TEAM”  

S

Sufficiency

   ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

W

Win-Win

   มีความเสมอภาค คำนึงถึงทุกฝ่าย

P

Professional

   มีความเป็นครูมืออาชีพ

Y

Yield

   ทำงานมุ่งเน้นผลงาน

T

Teamwork

   ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี

E

Ethics

   มีคุณธรรม จริยธรรม

A

Activeness

   ขยันตั้งใจทำงาน

M

(Role) Model

   เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์

          ได้แก่ ทำงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงทุกฝ่าย มีความเป็นครูมืออาชีพ มุ่งเน้นผลงาน ทำงานเป็นทีม มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันตั้งใจทำงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์ 
          ในด้านการบริหารจัดการการดำเนินงาน โรงเรียนใช้กระบวนการบริหารจัดการระบบคุณภาพ PDCAS Model ในทุกกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ การวางแผน (Plan : P) การดำเนินงานตามแผน (Do : D) การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Check : C) การปรับปรุงผลการดำเนินงาน (Act : A) โดยทั้ง 4 ขั้นตอนมีการนำหลักปรัชญาองเศรษฐกิจพอเพียง Philosophy of Sufficiency Economy: S) มาบูรณาการการทำงานในทุกขั้นตอน  เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และคุณภาพนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21  ต่อไป

 กระบวนการบริหารจัดการระบบคุณภาพ PDCAS Model