สว.พย.จัดพิธีวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 21 เดือนมิถุนายน 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2561 ประดับเครื่องหมายหมวกเครื่องแบบราชพิธี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 (ใหม่) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน มีระเบียบวินัย มีความรัก สามัคคี และเทิดทูน ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 76 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ จำนวน 5 คน รวม 81 คน ซึ่งโรงเรียนมีนักเรียนในระบบประจำ รวมทั้งสิ้น 445 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้ประดับหมวกให้กับนักเรียนใหม่ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ครูผู้อุทิศตนและเสียสละเพื่องานราชการดีเยี่ยม ตามโครงการคนดีศรีนครินทร์   ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ อัยการจังหวัดพะเยา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา มณฑลทหารบกที่ 34  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีวันเกียรติยศด้วย

https://youtu.be/xm515SZc8z0