สว.พย.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โครงการขนมอบเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการทำขนมแก่นักเรียนที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำขนมอบ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน  โดยได้รับเกียรติจากนายศาสตรา  วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

Share