สว.พย.โครงการหมอน้อย ม.พะเยา สัญจร ครั้งที่ 4

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ดำเนินโครงการการหมอน้อยม.พะเยา สัญจรตามรอยพระราชบิดาประโยชน์ชาวประชาเป็นกิจที่หนึ่ง ครั้งที่ 4 ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2561 เพื่อแนะแนวการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และวิธีการคุมกำเนิด รวมถึงแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีคณะวิทยากรจากอาจารย์และนิสิตที่กำลังศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อสร้างแรงบันดาลในในการเรียนรู้วิธีวางแผนการเรียนรู้ อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนค้นพบอาชีพตามความสนใจของตนเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share