สว.พย.ร่วมงานอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา  วงศ์จุมปุ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมงานอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา และที่ว่าการอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562  ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 วันที่ 5 พฤษภาคม 2562  ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันนดรศักดิ์พระบรมวงศ์ และการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค

 วันที่ 6 พฤษภาคม 2562  ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  ในโอกาสเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล และโอกาสเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล

Share