สว.พย.จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายศาสตรา  วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากนายบุญชู กมุทมาโนชญ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Share