สว.พย.จัดค่ายปรับพื้นฐานเชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อมนักเรียนในระบบโรงเรียนประจำ ประจำปีการศึกษา 2562

           โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดค่ายปรับพื้นฐานเชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อมนักเรียนในระบบโรงเรียนประจำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562  เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตและปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนในระบบโรงเรียนประจำก่อนเปิดภาคเรียน

 

Share