สว.พย.จัดค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 ภายใต้แนวคิด หลักนิติธรรม นำวิถีประชาธิปไตย ด้วยหัวใจพอเพียง  ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ให้ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการดำเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียน โดยมีวิทยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายศาสตรา  วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเปิดค่ายและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Share