สว.พย.จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปรับบุคลิกภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

 เมื่อวันที่ 14-15 และ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมและปรับบุคลิกภาพนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6   เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพด้านระเบียบวินัย และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายครั้งนี้