สว.พย.จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์สืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายศาสตรา  วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และได้รับเมตตาจากพระครูศรีรัตนโสภณ เจ้าคณะตำบดงเจน รับบิณฑบาต และแสดงธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ณ หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน

Share