สว.พย.จัดพิธีวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562

 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีวันเกียรติยศประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการประดับหมวก เครื่องหมายและเครื่องแบบชุดพิธีการ และได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียนผู้มีผลงานดีเด่นตามโครงการคนดีศรีนครินทร์ ประจำปี 2562 พิธีวันเกียรติยศเป็นกิจกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน และผู้ปกครอง ให้ยึดมั่น และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนให้มีความสง่างาม ให้สมกับการเป็นคนดี มีความรู้ และมีคุณธรรม ภายในงานได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดและอำเภอ ผู้บริหาร และคณะครูจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

Share