สว.พย.ร่วมพิธีเปิดกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา “เวียงน้ำเต้าเกมส์”

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา เวียงน้ำเต้าเกมส์ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีพลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ และสังคม แก่นักเรียน สร้างความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้การเล่น และการแข่งขันกีฬา ยังมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โดยเฉพาะการใช้กีฬามาเป็นเครื่องมือในการต่อต้านและป้องกันการมั่วสุมอบายมุขและสารเสพติดต่าง ๆ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 25 เวียงน้ำเต้าเกมส์ในครั้งนี้

Share