สว.พย.รับการประเมินและการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบ 4

เมื่อวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับการประเมินและการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4 นำโดย นายบุญศรี ตันอุด นายวัฒนา เทพธรรม และว่าที่ร้อยตรีเจริญ ต๊ะมา โดยมีนายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะครู ตัวแทนนักเรียนและผู้มีเกียรติจากหน่วยงานราชการ ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนผู้บริหารของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอภูกามยาวร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยของคณะกรรมกรรมการ ณ ห้องประชุมโลซานน์

Share