สว.พย.ร่วมงานวันเกียรติยศครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 นายศาสตรา  วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะรู ร่วมงานวันเกียรติยศครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้คณะครูได้เข้าร่วมรับรางวัลต่าง ๆ ประกอบไปด้วย

1. นายศาสตรา วงศ์จุมปู ชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ระดับชาติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. นางมยุรี เวียงคำ ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. นายรณชัย บัวหลวง ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชาติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. นายพิภพ ยอดอ้อย ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ

5. นายศิริขวัญ ท้าวล่าชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ

6. นายธีรชาติ พงศ์นฤมิตร รางวัลเกียรติยศกลุ่มครูผู้สอน ประเภทข้าราชการครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับม.ต้น

7. นางสาวรสสุคนธ์ สุโพธิ์ รางวัลเกียรติยศกลุ่มครูผู้สอน ประเภทข้าราชการครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับม.ปลาย

8. นางเขมจิรา ปัญสุวรรณ์ รางวัลเกียรติยศกลุ่มครูผู้สอน ประเภทข้าราชการครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับม.ปลาย

Share