สว.พย.ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ อำเภอภูกามยาว ประจำปี 2563

 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ อำเภอภูกามยาว ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือเข้าใจอันดีระหว่างครูและครูกับประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ ภายในงานกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีบูชาบูรพาจารย์ และการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 เป็นประธานในพิธี

Share