ข้อควรปฏิบัตินักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2565 และเข้าโรงเรียนวันแรก

 คำชี้แจงการตอบแบบสอบถาม 

             ขอความร่วมมือให้นักเรียน ข้าราชการ บุคลากรและผู้มาติดต่อ กรอกข้อมูลแบบสอบถามครบถ้วน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง โรคโควิด 19 ที่เป็นแนวปฏิบัติของทางโรงเรียน เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล  และนักเรียนแจ้งรายงานการตอบแบบสอบถามให้กับครูที่ปรึกษาทราบ เพื่อครูที่ปรึกษาจะได้รวบรวมข้อมูลแจ้งให้กับทางโรงเรียนต่อไป

 

แบบสำรวจข้อมูลความเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา (นักเรียน)

  

แบบสำรวจข้อมูลความเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา (ข้าราชการ บุคลากรและผู้มาติดต่อ)