สว.พย. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทั้ง 12 โรงเรียน เพื่อเสนอแผนงบประมาณต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

Share