สว.พย. วิทยากรขับเคลื่อนกิจกรรม To be Number one กลุ่มสหวิทยาเขตภูกามยาว สพม.พะเยา

วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดยคณะครูขับเคลื่อนกิจกรรม To be Number one กลุ่มสหวิทยาเขตภูกามยาว สพม.พะเยา ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากร ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาโอกาสนี้สภานักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 3 คน เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการส่งต่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเครือข่ายเพื่อนนักเรียน ภายในโรงเรียนต่อไป

Share