สว.พย.เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมกับ Bukit Merah Secondary School ,Singapore และ Chua Chu Kang Secondary School ,Singapore

           สว.พย.เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมกับ Bukit  Merah Secondary School  ,Singapore และ Chua Chu Kang Secondary School ,Singapore

Share