ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (VISION, MISSION and VALUES)

โรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมกันกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ดังนี้

            วิสัยทัศน์ (Vision)
           โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีระเบียบวินัย ตามรอยพระจริยวัตรของสมเด็จย่า ใฝ่ใจสืบสานงานพระราชดำริ มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในฐานะพลโลก

            พันธกิจ (Mission)     
            1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล
            2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
            3. ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
            4. เสริมสร้างสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผู้เรียนด้วยศิลปะ ดนตรีและกีฬา
            5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษา และแหล่งเรียนรู้อื่นจนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
            6. ปลูกฝังให้ผู้เรียนดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาตน โดยยึดแนวพระราชดำริ และประพฤติตนตามพระจริยวัตรของสมเด็จย่า
            7. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีไทย
            8. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและเทียบเคียงมาตรฐานสากล
            9. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
            10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

            ค่านิยม
           โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้กำหนดค่านิยมซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กร ในการปฏิบัติงาน คือ “SW.PY TEAM”  ที่มีความหมาย ดังนี้

S Sufficiency ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
W Win-Win มีความเสมอภาค คำนึงถึงทุกฝ่าย
P Professional มีความเป็นครูมืออาชีพ
Y Yield ทำงานมุ่งเน้นผลงาน
T Teamwork ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี
E Ethics มีคุณธรรม จริยธรรม
A Activeness ขยันตั้งใจทำงาน
M (Role) Model เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์


สมรรถนะหลักของโรงเรียน คือ
     (1) การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     (2) การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
     (3) การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งสมรรถนะข้างต้นทั้ง 3 ข้อ มีความสอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียนที่กำหนดไว้

คำขวัญของโรงเรียน

"รักศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ"

สีประจำโรงเรียน

"น้ำเงิน - แดง"

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


อักษรพระนามาภิไธย สว สีเหลือง - แดง อยู่เหนือกรมสามัญศึกษา สีน้ำเงิน
มีชื่อโรงเรียนสีแดงอยู่ในโบว์สีเหลือง

 พระพุทธรูประจำโรงเรียน          พระพุทธรูปปางถวายเนตร  เป็นพระพุทธรูปประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คือ วันอาทิตย์ เป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานทับกันอยู่หน้าพระเพลา พระหัตถ์ขวาประกบทับพระหัตถ์ซ้าย ลืมพระเนตรทั้งสองข้าง

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน " ประดู่แดง "

   

   

  รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม