ผู้บริหาร สว.พย.


ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์    อินเตชะ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

  

 นางสาวศศิร์อร       ศักดิ์กิตติพงศา
รองผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการและงบประมาณ

 

นางณัธดา  วรรณโวหาร
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ