ผู้บริหาร สว.พย.


ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์    อินเตชะ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

  

 

นายกฤศ         วงศ์เรือง
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการ
-  กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
-  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

  

 

นางสาวศศิร์อร       ศักดิ์กิตติพงศา
รองผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ
รองผู้อำนวยการ
-  กลุ่มบริหารงานพัฒนาคุณธรรม
-กลุ่มบริหารงาน