ผู้บริหาร สว.พย.


นายศาสตรา  วงศ์จุมปู
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

 


นายกฤศ    วงศ์เรือง
รองผู้อำนวยการชำนาญ
รองผู้อำนวยการ
-  กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
-  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 


นางสาววันเพ็ญ  เสียงห้าว
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาการรอง
กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผนงาน


นายเฉลิมพล  ใจยะเลิศ
ครูชำนาญการ
รักษาการรอง
กลุ่มบริหารงานบริหารงานทั่วไป
และชุมชนสัมพันธ์ 


นวิพันธุ์  จันทร์ธีระวงศ์
ครูชำนาญการ
รักษาการรอง
กลุ่มบริหารงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม