ผู้บริหาร สว.พย.


นายศาสตรา  วงศ์จุมปู
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา


นางสาวปทุมรัตน์  คำแสน
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ


นางสาวณิชญารัตน์ พิรารัตน์
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและปรับบุคลิกภาพนักเรียน


นางกนกพร  วงศ์ชาลีกุล
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ


นายเฉลิมพล  ใจยะเลิศ
ครูชำนาญการ
รักษาการรอง
กลุ่มบริหารงานบริหารงานทั่วไปและชุมชนสัมพันธ์

 


นางสาววันเพ็ญ  เสียงห้าว
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาการรอง
กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผนงาน