สว.พย.รับมอบวัสดุกู้ชีพกู้ภัย จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับมอบวัสดุกู้ชีพกู้ภัย จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ตามโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 ประจำปี 2561 กิจกรรมฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ภัย เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ในการป้องกันและบรรเทาภัยตนเองจากภัยพิบัติต่าง ๆ