สว.พย.รับการประเมินโรงเรียนรักการอ่าน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับการประเมินโรงเรียนรักการอ่าน ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ของศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สหวิทยาเขตภูกามยาว ณ หอสมุดไอที 100 ปีสมเด็จย่า โดยมีว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโณงเรียนถ้ำปินวิทยาคม นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม และนางสาวณัฐชาลิฏา จันทีนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นกรรมการประเมินในครั้งนี้